Language of document :

Sag anlagt den 23. februar 2007 - Pouzol mod Revisionsretten

(Sag F-17/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Frankrig) (ved avocats D. Grisay, I. Andoulsi og D. Piccininno)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 23. november 2006 samt Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 18. maj 2006 annulleres.

Sagsøgeren tilkendes 6 år, 10 måneder og 1 dag som supplerende pensionsgivende tjenesteår, svarende til et samlet antal pensionsgivende tjenesteår på 10 år, 3 måneder og 24 dage.

Revisionsretten tilpligtes at lade disse supplerende pensionsgivende tjenesteår udløse et månedligt pensionstillæg til sagsøgeren på 1 232,32 EUR.

Revisionsretten tilpligtes at erstatte det økonomiske tab, sagsøgeren har lidt, opgjort på datoen for indgivelse af denne stævning til et beløb på 17 252,48 EUR (svarende til et manglende månedligt vederlag til sagsøgeren på 1 232,32 EUR regnet fra hans pensionering den 1. januar 2006 til den 1. marts 2007).

Revisionsretten tilpligtes at erstatte den ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt i løbet af mere end 13 år, idet erstatningens størrelse efterfølgende skal fastsættes ved forlig mellem parterne.

Revisionsretten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der tidligere var tjenestemand ved Revisionsretten og nu er pensioneret, anfægter bl.a. beregningen af den overførsel af pensionsrettigheder, han havde optjent i Frankrig, til Fællesskabernes ordning, for så vidt som denne beregning ikke tog rettigheder optjent i Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) og Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) i betragtning.

Sagsøgeren gør til støtte for søgsmålet fremført fire anbringender: i) tilsidesættelse af flere bestemmelser i tjenestemandsvedtægten og i dens bilag VIII (bl.a. artikel 11, stk. 2, og artikel 26 i dette bilag), ii) tilsidesættelse af den omsorgs- og bistandspligt, der fremgår af tjenestemandsvedtægtens artikel 24, iii) tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling, iv) tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.

____________