Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 lutego 2007 r. - Pouzol przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-17/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Francja) (przedstawiciele: D. Grisay, I Andoulsi i D. Piccininno, avocats)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 23 listopada 2006 r., jak również decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 18 maja 2006 r.;

zaliczenie skarżącemu dodatkowo na poczet lat uprawniających do emerytury 6 lat, 10 miesięcy i 1 dnia z tytułu programu uzupełniającego, co się równa całkowitemu zaliczeniu 10 lat, 3 miesięcy i 24 dni na poczet lat uprawniających do emerytury;

nakazanie Trybunałowi Obrachunkowemu zamiany tego zaliczenia lat uprawniających do emerytury na dodatek do emerytury skarżącego wynoszący 1 232, 32 EUR miesięcznie;

zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego odszkodowania za poniesione przez skarżącego straty finansowe, oszacowane w dniu wniesienia niniejszej skargi na kwotę 17 252,48 EUR (czyli ubytek w wynagrodzeniu skarżącego wynoszący 1 232, 32 EUR miesięcznie), począwszy od jego przejścia na emeryturę w dniu 1 stycznia 2006 r. do dnia 1 marca 2007 r.;

nakazanie Trybunałowi Obrachunkowemu zadośćuczynienia krzywdy doznawanej przez skarżącego przez ponad 13 lat, przy czym wysokość zadośćuczynienia zostałaby ustalona w terminie późniejszym na mocy ugody stron;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, były urzędnik Trybunału Obrachunkowego, obecnie na emeryturze, kwestionuje obliczenie przeniesienia do systemu wspólnotowego uprawnień emerytalnych, które nabył we Francji, ponieważ obliczenie to nie uwzględnia uprawnień nabytych w Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) i w Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi 4 zarzuty dotyczące odpowiednio: i) naruszenia niektórych przepisów regulaminu pracowniczego oraz załącznika VIII (w szczególności art. 11 ust. 2 i art. 26 tego załącznika); ii) naruszenie obowiązku staranności i obowiązku wspomagania, o którym mowa w art. 24 regulaminu pracowniczego; iii) naruszenie zasady równości traktowania i niedyskryminacji; iv) naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.

____________