Language of document :

Žaloba podaná 23. februára 2007 - Pouzol/Dvor audítorov

(vec F-17/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Francúzsko) (v zastúpení: D. Grisay, I. Andoulsi a D. Piccininno, advokáti)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Dvora audítorov z 23. novembra 2006, ako aj rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 18. mája 2006,

priznať žalobcovi dodatočné započítanie odpracovaných rokov do dôchodku v dĺžke 6 rokov, 10 mesiacov a 1 deň, teda celkové započítanie odpracovaných rokov do dôchodku vo výške 10 rokov, 3 mesiace a 24 dní,

zaviazať Dvor audítorov uskutočniť toto započítanie odpracovaných rokov v podobe príplatku k žalobcovmu dôchodku vo výške 1 232,32 eur mesačne,

zaviazať Dvor audítorov nahradiť finančnú ujmu spôsobenú žalobcovi, vyčíslenú ku dňu podania tejto žaloby vo výške 17 252,48 eur (ušlý zisk žalobcu vo výške 1 232,32 eur mesačne, počítaný od odchodu do dôchodku dňa 1. januára 2006 do 1. marca 2007),

zaviazať Dvor audítorov nahradiť nemajetkovú ujmu spôsobenú žalobcovi za viac ako 13 rokov, pričom výška náhrady škody bude neskôr určená mimosúdnym vyrovnaním,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý úradník Dvora audítorov, v súčasnosti na dôchodku, napáda najmä spôsob výpočtu prevodu do režimu Spoločenstva práv na dôchodok, ktoré získal vo Francúzsku, z dôvodu, že tento výpočet nezahrňuje do dôchodku práva na dôchodok nadobudnuté v Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) a Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza 4 dôvody založené na porušení: i) viacerých ustanovení služobného poriadku a jeho prílohy VIII (najmä článok 11 ods. 2 a článok 26 tejto prílohy); ii) povinnosti starostlivosti a povinnosti pomoci uvedenej v článku 24 služobného poriadku; iii) zásady rovnosti zaobchádzania a zásady zákazu diskriminácie; iv) zásady ochrany legitímnej dôvery.

____________