Language of document :

Talan väckt den 23 februari 2007 - Michel Pouzol mot revisionsrätten

(Mål F-17/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Frankrike) (ombud: advokaterna D. Grisay, I Andoulsi och D. Piccininno)

Svarande: Europeiska revisionsrätten

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara Europeiska revisionsrättens beslut av den 23 november 2006 och kommissionens beslut av den 18 maj 2006,

tillerkänna sökanden en bonus i form av ytterligare pensionsgrundande tjänsteår med 6 år 10 månader och 1 dag, eller ett totalt antal tjänsteår med 10 år 3 månader och 24 dagar,

förplikta revisionsrätten att överföra denna bonus i form av tjänsteår till ett pensionstillägg för sökanden med 1 232,32 euro i månaden,

förplikta revisionsrätten att ersätta sökandens ekonomiska skada som, för den dag då denna ansökan gavs in, beräknats till 17 252,48 euro (eller en brist i sökandens inkomst med 1 232,32 euro i månaden räknat från det att han pensionerades den 1 januari 2006 och fram till den 1 mars 2007),

förplikta revisionsrätten att ersätta den ideella skada sökanden lidit under mer än 13 år med ett belopp som skall fastställas senare genom överenskommelse mellan parterna,

förplikta revisionsrätten att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden som tidigare var tjänsteman på revisionsrätten och nu har gått i pension har ifrågasatt bland annat beräkningen av överföring av de pensionsrättigheter sökanden förvärvat i Frankrike till gemenskapens pensionssystem, eftersom rättigheter som förvärvats hos Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO) och Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) inte beaktats vid denna beräkning.

Till stöd för sin talan har sökanden åberopad fyra grunder som avser i) åsidosättande av flera bestämmelser i tjänsteföreskrifterna och i bilaga VIII till dessa (bland annat artiklarna 11.2 och 26 i denna bilaga), ii) åsidosättande av den omsorgsplikt och biståndsskyldighet som anges i artikel 24 i tjänsteföreskrifterna, iii) åsidosättande av principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen, respektive iv) åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar.

____________