Language of document :

Иск, предявен на 19 март 2007 г. - М / ЕМЕА

(Дело F-23/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: М (Broxbourne, Обединено кралство) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата (ЕМЕА)

Искания на ищеца

да се отмени решението от 25 октомври 2006 г., с което изпълнителният директор на ЕМЕА е отхвърлил искането на ищеца, насочено към сезиране на Комисията по инвалидност;

да се осъди ЕМЕА да заплати на ищеца сумата от 100 000 еуро за претърпени вреди и пропуснати ползи поради нарушения по служба;

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

На 17 март 2005 г. ищецът, срочно нает служител в ЕМЕА, става жертва на трудова злополука, в следствие на която не може да изпълнява възложената му работа. На 14 февруари 2006 г., той е уведомен, че договорът му няма да бъде подновен след 15 октомври 2006 г. Искането му, визиращо сезиране на Комисията по инвалидност е отхвърлено.

В подкрепа на иска си ищецът се позовава по-точно на нарушение на член 31, алинея първа и на член 33, алинея първа от Условията за работа на другите служители (RAA), така както ги тълкува Съдът на публичната служба в Решението си от 16 януари 2007 г. по дело Gesner/СХВП (F-119/05, все още непубликувано в Recueil).

____________