Language of document :

Žaloba podaná dne 19. března 2007 - M v. EMEA

(Věc F-23/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: M (Broxbourne, Spojené Království) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro léčiva (EMEA)

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 25. října 2006, kterým výkonný ředitel EMEA zamítnul žádost žalobce směřující k tomu, aby věc byla předložena Výboru pro otázky invalidity;

uložit EMEA, aby žalobci zaplatila částku 100 000 eur jako náhradu škody za nesprávný služební postup;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dne 17. března 2005 se žalobce, dočasný zaměstnanec EMEA, stal obětí pracovního úrazu, v jehož důsledku se stal nezpůsobilým k výkonu své práce. Dne 14. února 2006 byl informován o tom, že jeho smlouva nebude po dni 15. října 2006 obnovena. Jeho žádost směřující k tomu, aby věc byla předložena Výboru pro otázky invalidity, byla zamítnuta.

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje zejména porušení článku 31 prvního pododstavce a článku 33 prvního pododstavce Pracovního řádu ostatních zaměstnanců, jak je vykládá Soud pro veřejnou službu ve svém rozsudku ze dne 16. ledna 2007, Gesner v. OHMI (F-119/05, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí).

____________