Language of document :

19. märtsil 2007 esitatud hagi - M versus Euroopa Ravimiamet (EMEA)

(Kohtuasi F-23/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: M (Broxbourne, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ravimiamet (EMEA)

Hageja nõuded

tühistada 25. oktoobri 2006. aasta otsus, millega EMEA tegevdirektor lükkas tagasi hageja taotluse töövõimetuskomitee poole pöördumiseks;

mõista EMEA-lt oma ülesannete täitmatajätmise tõttu kahju hüvitamiseks hageja kasuks välja 100 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejaga, kes oli EMEA ajutine töötaja, juhtus 17. märtsil 2005 tööõnnetus, mille tagajärjel ta jäi töövõimetuks. 14. veebruaril 2006 teavitati hagejat sellest, et tema lepingut ei pikendata alates 15. oktoobrist 2006. Hageja nõue, milles ta taotles töövõimetuskomitee poole pöördumist, lükati tagasi.

Hagi toetuseks väidab hageja, et rikutud on muude teenistujate teenistustingimuste artikli 31 esimest lõiku ja artikli 33 esimest lõiku, nii nagu neid tõlgendas Esimese Astme Kohus 16. jaanuari 2007. aasta otsuses kohtuasjas F-119/05: Gesner vs. OHMI (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata).

____________