Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 19. martā - M/Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA)

(lieta F-23/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: M, Broxbourne (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA)

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2006. gada 25. oktobra lēmumu ar ko EMEA izpilddirektors ir noraidījis prasītāja lūgumu izveidot invaliditātes komiteju;

piespriest EMEA samaksāt prasītājam summu EUR 100 000 apmērā kā zaudējumu atlīdzību par dienesta pārkāpumiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2005. gada 17. martā prasītājs, EMEA pagaidu darbinieks, cieta darba negadījumā, kā rezultātā viņš vairs nebija spējīgs turpināt pildīt darba pienākumus. 2006. gada 14. februārī viņš tika informēts, ka pēc 2006. gada 15. oktobra viņa līgums netiks pagarināts. Viņa lūgums izveidot invaliditātes komiteju tika noraidīts.

Prasības pamatojumam prasītājs ir īpaši atsaucas uz Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 31. panta pirmās daļas un 33. panta pirmās daļas pārkāpumu, kā tos ir interpretējusi Civildienesta tiesa 2007. gada 16. janvāra spriedumā lietā F-119/05 Gesner/ITSB, Krājumā vēl nav publicēts.

____________