Language of document :

Žaloba podaná 19. marca 2007 - M/EMEA

(vec F-23/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: M (Broxbourne, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky (EMEA)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 25. októbra 2006, ktorým výkonný riaditeľ EMEA zamietol žalobcovu žiadosť, ktorou sa domáhal zasadnutia posudkovej komisie,

zaviazať EMEA vyplatiť žalobcovi sumu vo výške 100 000 eur ako náhradu škody za nesprávny služobný postup,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovi, dočasnému zamestnancovi EMEA, sa 17. marca 2005 stal pracovný úraz, v dôsledku ktorého sa stal zdravotne nespôsobilý na výkon práce. Dňa 14. februára 2006 mu bolo oznámené, že jeho zmluva nebude obnovená po 15. októbri 2006. Jeho žiadosť o zasadnutie posudkovej komisie bola zamietnutá.

Na podporu svojej žaloby sa žalobca odvoláva najmä na porušenie článku 31 prvého odseku a článku 33 prvého odseku Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ), v zmysle výkladu Súdu pre verejnú službu vo svojom rozsudku zo 16. januára 2007, Gesner/ÚHVT (F-119/05, zatiaľ neuverejnený v Zbierke).

____________