Language of document :

Talan väckt den 19 mars 2007 - M mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA)

(Mål F-23/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: M (Broxbourne, Förenade kungariket) (ombud: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut av den 25 oktober 2006 genom vilket den verkställande direktören vid EMEA avslog sökandens begäran om att överlämna ärendet till invaliditetskommittén,

förplikta svaranden att betala skadestånd på 100 000 euro till sökanden för fel i tjänsten, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, tillfälligt anställd vid EMEA, råkade den 17 mars 2005 ut för en arbetsplatsolycka som lett till att han inte längre kan utföra sitt arbete. Den 14 februari 2006 fick han besked om att hans kontrakt inte skulle förlängas efter den 15 oktober 2006. Hans begäran om att ärendet skulle överlämnas till invaliditetskommittén avslogs.

Till stöd för sin talan anför sökanden i synnerhet åsidosättande av artikel 31 första stycket och artikel 33 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda såsom de har tolkats av personaldomstolen i dom av den 16 januari 2007 i mål F-119/05, Gesner mot harmoniseringsbyrån (REGP 2007, s. II-0000).

____________