Language of document :

Talan väckt den 15 mars 2007 - Lafleur-Tighe mot kommissionen

(Mål F-24/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Virgine Lafleur-Tighe (Makati, Filippinerna) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att placera sökanden i lönegrad 13, löneklass 1 vid den tidpunkt då sökanden rekryterades som kontraktsanställd, enligt vad som framgår av det anställningsavtal som undertecknades den 22 december 2005,

förklara för tillsättningsmyndigheten vilka åtgärder den bör vidta med anledning av att det angripna beslutet ogiltigförklaras, och framför allt att den bör beakta den arbetslivserfarenhet som sökanden har förvärvat sedan den 16 november 1993, då hon erhöll sin Bachelor-examen, samt placera henne i lönegrad 14 med retroaktiv verkan från den 22 december 2005, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar grunder som till mycket stor del liknar dem som hon åberopade i mål F-135/06(1), och gör dessutom bland annat gällande att principen om fri rörlighet för utbildningsbevis och yrkesmässiga kvalifikationer har åsidosatts.

____________

1 - ) EUT C 236, 30.12.2006, s. 87.