Language of document :

Иск, предявен на 22 март 2007 г. - Bleser/Gerichtshof

(Дело F-25/07)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Thomas Bleser (Nittel, Германия) [представител: P. Goergen, адвокат]

Ответник: Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

Искания на ищеца

да се отмени класирането на ищеца на стъпка, направено с решението за назначаването му от 16 март 2006 г.,

да се обявят за недействителни член 2 и 13 от приложение ХІІІ и член 32 от влезлия в сила на 1 май 2004 г. Правилник за длъжностните лица на Европейските общности,

да се класира ищецът на обявената в конкурса стъпка или на съответстваща ѝ стъпка съгласно правилата за класиране на стъпка в новия Правилник за длъжностните лица на Европейските общности (и на съответната степен съгласно приложимите преди 1 май 2004 г. разпоредби),

да се присъди обезщетение на ищеца в размер на разликата в заплатите,

да се присъди на ищеца обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10 000 EUR,

да се осъди Съдът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

С иска се оспорват основно разпоредбите на членове 2 и 13 от Приложение ХІІІ и член 32 от влезлия на 1 май 2004 г. Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.

Ищецът твърди, че е следвало да бъде класиран на стъпка съгласно по-благоприятния за него по-ранен Правилник, който е бил в сила към момента на положения от него конкурсен изпит. Той обосновава искането си с това, че е класиран в нарушение на принципите за равенство и забрана за дискриминация, както и на забраната за дискриминация въз основа на възрастта.

Ищецът освен това се позовава на нарушение на общите принципи на общностното право, по-специално на задължението за осигуряване на условия за работа и на принципа на доброто управление на персонала, на принципа на прозрачност, на принципа на защита на оправданите правни очаквания, на принципа на правна сигурност, на принципа на добросъвестност в правния оборот, забраната за reformatio in peius (забрана за влошаване) както и на правото на защита.

____________