Language of document :

22. märtsil 2007 esitatud hagi - Bleser versus Euroopa Ühenduste Kohus

(Kohtuasi F-25/07)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Thomas Bleser (Nittel, Saksamaa) (esindaja: Rechtsanwalt P. Goergen)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus

Hageja nõuded

Tühistada hageja ametiastme määramine 16. märtsi 2006. aasta otsuses tema ametisse nimetamise kohta;

tunnistada 1. mail 2004 jõustunud personalieeskirjade XIII lisa artiklid 2 ja 13 ning artikkel 32 kehtetuks;

määrata hageja konkursiteadaandes esitatud ametiastmesse või sellele vastavasse ametiastmesse uute personalieeskirjade alusel (ning ametijärku enne 1. maid 2004 kohaldatavate sätete alusel);

mõista välja kahju summas, mis vastab palgavahele;

mõista välja moraalne kahju 10 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Kohtult.

Väited ja peamised argumendid

Hagis on peamiselt vaidlustatud 1. mail 2004 jõustunud Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade XIII lisa artiklite 2 ja 13 ning artikli 32 sätteid.

Hageja väidab, et tema palgaaste oleks tulnud määrata vastavalt varasemate personalieeskirjade sätetele, mis on temale soodsamad ning mis kehtisid sel kuupäeval, mil ta konkursi läbis. Hagi tugineb sellele, et hageja ametiastme määramine on vastuolus võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtetega ning vanuse tõttu diskrimineerimise keelu põhimõttega.

Lisaks leiab hageja, et see on vastuolus ühenduse õiguse üldpõhimõtetega, eelkõige hoolitsemiskohustuse ja hea halduse põhimõtte, läbipaistvuse põhimõtte, õiguspärase ootuse põhimõtte, õiguskindluse põhimõtte, heausksuse põhimõtte ning reformatio in peius keelu põhimõtte ja kaitseõiguse põhimõttega.

____________