Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2007 r. - Bleser przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-25/07)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Thomas Bleser (Nittel, Niemcy) (przedstawiciel: P. Goergen, avocat)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie zaszeregowania do grupy dokonanego decyzją o jego powołaniu z dnia 16 marca 2006 r.

uchylenie art. 2 i 13 załącznika XIII i art. 32 regulaminu pracowniczego urzędników, które weszły w życie w dniu 1 maja 2004 r.;

przywrócenie skarżącego do grupy zaszeregowania wskazanej w ogłoszeniu o konkursie lub do grupy, która jej odpowiada w nowym regulaminie pracowniczym (a także na stopień wynikający z przepisów mających zastosowanie przed dniem 1 maja 2004 r. );

zasądzenie odszkodowania w wysokości różnicy w wynagrodzeniu;

zasądzenie zadośćuczynienia w wysokości 10.000 EUR za wyrządzoną krzywdę;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga podważa zasadniczo postanowienia art. 2 i art. 13 załącznika XIII oraz art. 32 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich, które weszły w życie w dniu 1 maja 2004 r.

Skarżący podnosi, że jego zaszeregowanie powinno nastąpić zgodnie z postanowieniami starego regulaminu pracowniczego, dla niego korzystniejszego i który obowiązywał w dniu, w którym zdał konkurs. Skarżący uważa, że jego zaszeregowanie jest niezgodne z zasadą niedyskryminacji, a także zakazem dyskryminacji ze względu na wiek.

Skarżący uważa ponadto, że pozostaje ono w sprzeczności z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego, a w szczególności z obowiązkiem starannego działania i zasadą dobrego administrowania, zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasadą pewności prawnej, ochrony dobrej wiary, a także zakazem "reformatio in peius" (zmiany na gorsze) i z prawem do obrony.

____________