Language of document :

Žaloba podaná 22. marca 2007 - Bleser/Súdny dvor

(vec F-25/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Thomas Bleser (Nittel, Nemecko) (v zastúpení: P. Goergen, advokát)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť zaradenie žalobcu do platovej triedy, ktorá mu bola priznaná v rozhodnutí o vymenovaní zo 16. marca 2006,

zrušiť články 2 a 13 prílohy XIII a článok 32 služobného poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2004,

zaradiť žalobcu do platovej triedy, ktorá bola oznámená vo výberovom konaní alebo do zodpovedajúcej platovej triedy v súlade so zaradením podľa nového služobného poriadku (a zodpovedajúceho platového stupňa podľa predpisov platných pred 1. májom 2004),

priznať náhradu škody vo výške rozdielu platov,

priznať náhradu škody vo výške 10 000 eur z dôvodu spôsobenej nemajetkovej ujmy,

zaviazať Súdny dvor na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žaloba smeruje predovšetkým proti ustanoveniam článkov 2 a 13 prílohy XIII a článku 32 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2004.

Žalobca uvádza, že k jeho zaradeniu do platovej triedy malo dôjsť na základe staršieho, pre neho výhodnejšieho, služobného poriadku, ktorý bol platný v čase úspešného zloženia výberovej skúšky. Žalobca odôvodňuje svoju žalobu tým, že jeho zaradením bola porušená zásada rovnakého zaobchádzania, zákaz diskriminácie, ako aj zákaz diskriminácie z dôvodu veku.

Okrem toho sa žalobca odvoláva na porušenie všeobecných zásad práva Spoločenstva, a to najmä povinnosti starostlivosti, zásady riadnej správy, zásady transparentnosti, zásady legitímnej dôvery, zásady právnej istoty, zásady plnenia v dobrej viere, zákazu "reformatio in peius", ako aj práva byť vypočutý.

____________