Language of document :

Tožba, vložena 22. marca 2007 - Bleser proti Sodišču

(Zadeva F-25/07)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Thomas Bleser (Nittel, Nemčija) (zastopnik: P. Goergen, Rechtsanwalt)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Zavrnitev razporeditve tožeče stranke v naziv, ki ji je bil podeljen z odločbo o imenovanju z dne 16. marca 2006;

Razglasitev ničnosti členov 2 in 13 Priloge XIII ter člena 32 Kadrovskih predpisov, ki so začeli veljati 1. maja 2004;

Razporeditev tožeče stranke v naziv, objavljen v obvestilu o natečaju, ali v temu ustrezen naziv na podlagi novih Kadrovskih predpisov (in v plačilni razred, ki ustreza predpisom, veljavnim po 1. maju 2004);

Priznanje odškodnine in obresti v višini razlike v nazivih;

Priznanje odškodnine v višini 10 000 eurov za utrpljeno nematerialno škodo;

Naložitev stroškov postopka Sodišču.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožba je naperjena predvsem proti členoma 2 in 13 Priloge XIII ter členu 32 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, ki so začeli veljati s 1. majem 2004.

Tožeča stranka trdi, da bi se jo moralo razporediti na podlagi zanjo ugodnejših starih Kadrovskih predpisov, ki so veljali v času, ko je opravila natečaj. Svojo tožbo utemeljuje s tem, da je njena razporeditev v nasprotju z načeloma enakega obravnavanja in nediskriminacije ter prepovedjo diskriminacije na podlagi starosti.

Dalje tožeča stranka navaja kršitev splošnih načel prava Skupnosti, predvsem načel dolžne skrbnosti, dobrega upravljanja, preglednosti, spoštovanja legitimnih pričakovanj, pravne varnosti, dobre vere in s prepovedjo "reformatio in peius" (prepoved spremembe na slabše) ter načelom pravice do obrambe.

____________