Language of document :

21. märtsil 2007 esitatud hagi - Potoms ja Scillia versus parlament

(Kohtuasi F-26/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Gerrit Potoms (Malines, Belgia) ja Mario Scillia (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagejate nõuded

tunnistada personalieeskirjade XIII lisa artiklid 5 ja 12 õigusvastaseks;

tühistada üksikotsused, millega hagejad nimetatakse administraatori ametikohale osas, milles personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõike 2 kohaldamise teel määratakse nende palgaaste;

tunnistada teenetepunktide määramise ja edutamisega seotud rakendussätted õigusvastaseks osas, milles need näevad ette tema ametiülesannete muutumise korral teenete- ja edutamispunktide kustutamise;

tühistada üksikotsused, millega kustutati hagejate endisel palgaastmel kogunenud teenete- ja edutamispunktid;

tühistada üksikotsused, millega hagejate töötasu väljaarvutamiseks kohaldati korrutustegurit, mis oli väiksem kui 1;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad tuginevad oma hagis samadele väidetele, mis esitati kohtuasjas F-31/061

____________

1 - ELT C 131, 3.6.2006, lk 50.