Language of document :

Talan väckt den 21 mars 2007 - Potoms och Scillia mot parlamentet

(Mål F-26/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gerrit Potoms (Malines, Belgien) och Mario Scillia (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

förklara att artiklarna 5 och 12 i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna är rättsstridiga,

ogiltigförklara de individuella besluten om att utse sökandena som handläggare, i den del sökandenas lönegrad fastställs i enlighet med artikel 5 andra stycket i bilaga XIII i tjänsteföreskrifterna,

förklara att tillämpningsföreskrifterna rörande tilldelning av merit- och befordringspoäng är rättsstridiga, i den del de föreskriver att merit- eller befordringspoäng inte skall överföras vid en övergång från en tjänstekategori till en annan,

ogiltigförklara de individuella besluten att undanröja de poäng som sökandena har erhållit i sina tidigare tjänstekategorier,

ogiltigförklara de individuella besluten att tillämpa en multipliceringsfaktor som är mindre än 1 för att fastställa sökandenas löner,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena anför grunder som liknar dem i mål F-31/061

____________

1 - EUT C 131, 3.6.2006. s. 50.