Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2007 r. - Sundholm przeciwko Komisji

(Sprawa F-27/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Asa Sundholm (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. w wykonaniu wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie T-86/04 Sundholm przeciwko Komisji;

zasądzenie od pozwanej w niniejszym postępowaniu 1 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi, skarżąca podnosi przede wszystkim naruszenie art. 233 WE oraz obowiązku uzasadnienia, ponieważ zaskarżona decyzja nie pozwala na zrozumienie, w jaki sposób uzasadnienie wyżej wspomnianego wyroku zostało uwzględnione.

Ponadto, skarżąca podnosi, ze zaskarżona decyzja po pierwsze pozostaje w sprzeczności z celami realizowanymi przez nowy system oceny przebiegu kariery, a po drugie dotknięta jest wadą niespójności pomiędzy komentarzami a przyznanymi ocenami.

Wreszcie skarżąca podnosi naruszenie prawa do obrony, ponieważ nie poinformowano jej o okolicznościach faktycznych stanowiących podstawę jej oceny ani w momencie ich zaistnienia ani w ramach postępowania w sprawie oceny.

____________