Language of document :

Žaloba podaná 26. marca 2007 - Sundholm/Komisia

(vec F-27/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Asa Sundholm (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie z 2. júna 2006 týkajúce sa vypracovania hodnotenia služobného postupu (REC) žalobkyne v hodnotenom období od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002, ktoré bolo vydané s cieľom vykonať rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 20. apríla 2005, Sundholm/Komisia (T-86/04),

rozhodnúť, aby žalovaná zaplatila v tomto štádiu konania čiastku 1euro ako primerané zadosťučinenie za vzniknutú morálnu ujmu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza predovšetkým porušenie článku 233 ES a povinnosti odôvodnenia, a to hlavne preto, že napadnuté rozhodnutie neumožňuje posúdiť akým spôsobom bolo zohľadnené odôvodnenie vyššie uvedeného rozsudku.

Okrem toho žalobkyňa uvádza, že napadnuté rozhodnutie jednak nerešpektuje ciele sledované novým systémom hodnotenia služobného postupu, jednak obsahuje nesúlad medzi komentármi a udelenými známkami.

Nakoniec sa žalobkyňa dovoláva porušenia práva na obhajobu, pretože skutkové okolnosti, z ktorých vychádzalo hodnotenie, jej neboli oznámené v momente, keď k nim došlo a neboli jej oznámené ani v rámci hodnotiaceho konania.

____________