Language of document :

Talan väckt den 26 mars 2007 - Sundholm mot kommissionen

(Mål F-27/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Åsa Sundholm (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av den 2 juni 2006 om upprättande av karriärutvecklingsrapport för sökanden perioden 1 juli 2001 till 31 december 2002 vilket fattats till genomförande av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den 20 april 2005, Sundholm mot kommissionen (T-86/04), och

förplikta svaranden att i detta skede av förfarandet erlägga en euro som ersättning för ideell skada, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar till stöd för sin talan att artikel 223 i EG-fördraget och principen om motiveringsskyldighet har åsidosatts då det ur det ifrågasatta beslutet inte går att utläsa hur grunderna från den ovannämnda domen beaktats.

Sökanden anför vidare att det angripna beslutet dels är oförenligt med det nya karriärutvecklingssystemets syften och mål och dels brister i överensstämmelse mellan kommentarerna och de tilldelade betygspoängen.

Slutligen gör sökanden gällande att rätten till försvar har åsidosatts då de faktiska omständigheter som ligger till grund för bedömningen av sökanden inte meddelats sökanden vare sig vid tidpunkten för när de skulle ha inträffat eller inom ramen för bedömningsförfarandet.

____________