Language of document :

Sag anlagt den 28. marts 2007 - Quadu mod Parlamentet

(Sag F-29/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Sandro Quadu (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S.Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 26. april 2006 om at udnævne sagsøgeren til tjenestemand ved De Europæiske Fællesskaber, for så vidt som sagsøgeren herved blev indplaceret i lønklasse AST 2, løntrin 3.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ved afgørelse af 26. april 2006 blev sagsøgeren, der på daværende tidspunkt var midlertidigt ansat i Parlamentet med indplacering i lønklasse C*4, løntrin 7 og havde bestået intern udvælgelsesprøve for assistenter (klasse C4-5) nr. C/348, der blev offentliggjort inden Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne 1 trådte i kraft, udnævnt til tjenestemand med indplacering i lønklasse AST 2, løntrin 3.

Sagsøgeren gør til støtte for søgsmålet bl.a. gældende, at der er sket tilsidesættelse af bekendtgørelsen af udvælgelsesprøven samt ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling. Sagsøgeren foreholder administrationen at have fortolket artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten således, at midlertidigt ansatte, der udnævnes til tjenestemænd, kun har ret til at bevare deres tidligere lønklasse og -trin, såfremt udnævnelsen indebærer overgang til en højere stillingskategori.

____________

1 - EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1.