Language of document :

28. märtsil 2007 esitatud hagi - Quadu versus parlament

(Kohtuasi F-29/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Sandro Quadu (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 26. aprilli 2006. aasta otsus hageja Euroopa Ühenduste ametnikuks nimetamise kohta osas, mis puudutab hageja palgaastmeks AST 2 järk 3 määramist.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

26. aprilli 2006. aasta otsusega nimetati hageja, sel ajal parlamendi ajutine teenistuja, kelle palgaaste oli C*4 järk 7, ja kes oli kantseleiabide sisekonkursi (karjäär C4-5) nr C/348, avaldatud enne nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi1, jõustumist, laureaat, ametnikuks ja määrati tema palgaastmeks AST 2, järk 3.

Oma hagis osutab hageja konkursiteadaande, võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtete rikkumisele. Täpsemalt heidab ta ametkonnale ette personalieeskirjade lisa XIII artikli 5 lõike 4 tõlgendamist selliselt, et ametnikeks nimetatud ajutised teenistujad võisid säilitada varasema palgaastme ja järgu vaid siis, kui nimetamine tõi kaasa liikumise kõrgemasse kategooriasse.

____________

1 - EÜT L 124, 27.4.2004, lk 1; ELT eriväljaanne 01/02, lk 130.