Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 28. martā - Quadu/Parlaments

(lieta F-29/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Sandro Quadu, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iecēlējinstitūcijas 2006. gada 26. aprīļa lēmumu, ar ko prasītājs iecelts par Eiropas Kopienu ierēdni, daļā, kurā viņš klasificēts AST 2 pakāpē, 3. līmenī;

piespriest atbildētājam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar 2006. gada 26. aprīļa lēmumu prasītājs, tobrīd Parlamenta pagaidu darbinieks, kas klasificēts C*4 pakāpē, 7. līmenī, un iekšējā konkursa ierēdņa palīga amatam (karjera C4-5) Nr. C/348, kas publicēts, pirms stājās spēkā Padomes 2004. gada 22. marta Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību 1, veiksmīgs kandidāts, tika iecelts ierēdņa amatā un klasificēts AST 2 pakāpē, 3. līmenī.

Prasītājs savā prasībā tostarp norāda uz paziņojuma par konkursu pārkāpumu, kā arī uz vienlīdzīgas attieksmes principa un nediskriminācijas principa pārkāpumu. It īpaši viņš pārmet administrācijai Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkta interpretāciju tādā izpratnē, ka pagaidu darbiniekiem, kas iecelti par ierēdņiem, ir tiesības saglabāt agrāko pakāpi un līmeni tikai gadījumā, ja iecelšanas rezultātā notiek pāreja uz augstāku kategoriju.

____________

1 - ESOV L 124, 27.04.2004., 1. lpp.