Language of document :

Beroep ingesteld op 28 maart 2007 - Quadu / Parlement

(Zaak F-29/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Sandro Quadu (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 26 april 2006 waarbij verzoeker tot ambtenaar van de Europese Gemeenschappen is benoemd, voor zover hij daarbij in de rang AST 2, salaristrap 3, is ingedeeld;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Bij besluit van 26 april 2006 is verzoeker, destijds tijdelijk functionaris van het Parlement ingedeeld in de rang C*4, salaristrap 7, en geslaagd voor intern vergelijkend onderzoek nr. C/348 voor hulpbeambten (loopbaan C4-5), dat was bekendgemaakt vóór de inwerkingtreding van verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen1, tot ambtenaar benoemd en ingedeeld in de rang AST 2, salaristrap 3.

In zijn beroep stelt verzoeker onder meer dat er sprake is van schending van de aankondiging van vergelijkend onderzoek en van de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie. Hij verwijt de administratie in het bijzonder dat zij artikel 5, lid 4, van bijlage XIII bij het Statuut aldus heeft uitgelegd dat tijdelijke functionarissen die tot ambtenaar worden benoemd, alleen recht op het behoud van de vroegere rang en salaristrap hebben, wanneer de benoeming een overgang naar een hogere categorie meebrengt.

____________

1 - PB L 124 van 27.4.2004, blz. 1.