Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2007 r. - Quadu przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-29/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sandro Quadu (Bruksela, Belgia) [przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 26 kwietnia 2006 r. powołującej skarżącego na urzędnika Wspólnot Europejskich w zakresie, w jakim ustala jego zaszeregowanie na grupę AST 2, stopień 3;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Decyzją z dnia 26 kwietnia 2006 r. skarżący, wówczas członek personelu tymczasowego Parlamentu zaszeregowany do grupy C*4, stopień 7, laureat konkursu wewnętrznego dla asystentów administracyjnych (grupa C4-5) nr C/348, opublikowanego przed wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich1, został powołany na urzędnika i zaszeregowany do grupy AST 2, stopień 3.

W swojej skardze skarżący podnosi między innymi naruszenie ogłoszenia o konkursie, jak również zasady równego traktowania i niedyskryminacji. W szczególności podnosi, że zgodnie z interpretacją art. 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego przez administrację członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników mają prawo do zachowania poprzedniej grupy i stopnia tylko w przypadku, gdy powołanie wiąże się z przejściem do wyższej kategorii.

____________

1 - Dz.U. UE L 124 z 27.04.2004 r., str. 1