Language of document :

Žaloba podaná 28. marca 2007 - Quadu/Parlament

(vec F-29/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Sandro Quadu (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 26. apríla 2006, ktorým bol žalobca vymenovaný za úradníka Európskych spoločenstiev, v časti, v ktorej je určené jeho zaradenie do platovej triedy AST 2, stupeň 3,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Rozhodnutím z 26. apríla 2006 bol žalobca, v tom čase dočasný zamestnanec Parlamentu, zaradený do platovej triedy C*4, stupeň 7 a úspešný uchádzač interného výberového konania administratívnych asistentov (C4-5) č. C/348, uverejneného pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev1, vymenovaný za úradníka a zaradený do platovej triedy AST 2, platový stupeň 3.

Vo svojej žalobe žalobca uplatňuje najmä porušenie oznámenia o vyhlásení výberového konania a zásadu rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie. Zvlášť administratíve vytýka, že interpretovala článok 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku tak, že dočasní zamestnanci vymenovaní za úradníkov majú právo na zachovanie pôvodnej platovej triedy a platového stupňa len za predpokladu, že vymenovaním dochádza k ich prechodu do vyššej kategórie.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1; Mim. vyd. 01/002, s. 130.