Language of document :

Tožba, vložena 28. marca 2007 - Quadu proti Parlementu

(Zadeva F-29/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Sandro Quadu (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja, z dne 26. aprila 2006 o imenovanju tožeče stranke v uradnika Evropskih skupnosti, ker jo razvršča v naziv AST 2, plačilni razred 3;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, prej začasni uslužbenec Parlamenta, razvrščen v naziv 2006 C*4, plačilni razred 7, in uspešni kandidat javnega natečaja za pisarniške uslužbence (kariera C4-5) št. C/348, objavljenega preden je začela veljati Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev teh skupnosti1, je bila z odločbo z dne 26. aprila 2006 imenovana v uradnika in razvrščena v naziv AST 2, plačilni razred 3.

Tožeča stranka v svoji tožbi med drugim navaja kršitev objave javnega natečaja ter načela enakega obravnavanja in prepovedi diskriminacije. Bolj podrobno, upravi očita, da je člen 5(4) Priloge XIII h Kadrovskih predpisov razlagala tako, da imajo začasni uslužbenci, imenovani v uradnike, pravico ohraniti prejšnji naziv in plačilni razred le v primeru, ko imenovanje povzroči prehod v višjo kategorijo.

____________

1 - UL EU L 124, 27.4.2004, str. 1.