Language of document :

Talan väckt den 28 mars 2007 - Quadu mot Europaparlamentet

(Mål F-29/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sandro Quadu (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louise och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 26 april 2006 om tillsättning av sökanden som tjänsteman vid Europeiska gemenskaperna i lönegrad AST 2, löneklass 3, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, tidigare tillfälligt anställd vid Europaparlamentet i lönegrad C 4, löneklass 7, klarade det interna uttagningsprovet för kontorsbiträden (lönegraderna C4-5) nr C/348, vilket offentliggjordes före rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda1. Sökanden anställdes genom beslut av den 26 april 2006 och placerades i lönegrad AST 2, löneklass 3.

Sökanden gör bland annat gällande att meddelandet om uttagningsprov samt principen om likabehandling och icke-diskriminering har åsidosatts. Sökanden invänder särskilt mot administrationens tolkning av artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. Enligt denna tolkning kan en tillfälligt anställd som tillsätts som tjänsteman endast behålla sin tidigare lönegrad och löneklass om tillsättningen innebär att personen i fråga befordras till en högre tjänstegrad.

____________

1 - EUT L 124, av den 27.4.2004, s. 1.