Language of document :

Иск, предявен на 28 март 2007 г. - Noworyta/Парламент

(Дело F-30/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Lidia Noworyta (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, адвокати)

Ответник: Европейски парламент

Искания на ищеца

да се отмени Решението на органа по назначаване от 28 април 2006 г., с което се отхвърля предложението на ръководителя на ищцата от 20 октомври 2005 г. да ѝ се предостави предварително фиксирана надбавка за извънредния труд, положен при специални условия по смисъла на член 3 от приложение VI на Правилника или друга специална надбавка на основание член 56а или член 56б от Правилника;

да се осъди ответникът да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищцата изтъква, на първо място, нарушение на общия принцип, според който на всеки служител трябва да се осигурят справедливи условия на труд, по-специално що се отнася до работното време и компенсирането и изплащането на надбавки за положен извънреден труд или поради особеностите на организацията на работното ѝ време.

Тя твърди по-специално, че за разлика от членове 56а и 56б от Правилника, член 3 от приложение VI на Правилника не изисква за предоставяне на предварително фиксирана надбавка за извънреден труд, положен при специални условия, часовете да са изработени редовно. Според ищцата органът по назначаване (ОН) допуснал грешка при прилагане на правото, като добавил това условие във вътрешните правила, свързани с компенсирането на определения извънреден труд.

ОН допуснал също така грешка при прилагане на правото, като посочил, че длъжностните лица, назначени след 1 май 2004 г., не могли да се ползват от такава надбавка, макар и тази възможност да е изрично предвидена в член 1 от посочените вътрешни правила.

В допълнение, ищцата твърди, че решението, с което ѝ се отказва каквото и да било компенсиране или надбавка за специалните условия на труд, нарушавало членове 56а и 56б от Правилника, както и принципа на равно третиране.

На последно място, според ищцата позицията на Парламента била непоследователна, тъй като генералният директор на Генерална дирекция "Председателство" твърдял, че нито един телефонист не полагал редовно извънреден труд, докато ОН от своя страна посочва, че се провежда изследване, за да се проучат възможностите за хармонизация на условията на труд във въпросната служба именно поради нетипичния характер на работното време, което се прилага извън общото/нормалното работно време.

____________