Language of document :

Žaloba podaná dne 28. března 2007 - Noworyta v. Parlament

(Věc F-30/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Lidia Noworyta (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 28. dubna 2006, kterým se zamítá návrh nadřízeného žalobkyně ze dne 20. října 2005 přiznat jí paušální náhradu za práci přesčas za zvláštních podmínek ve smyslu článku 3 přílohy VI služebního řádu nebo jakoukoli jinou náhradu buď podle článku 56a, nebo podle článku 56b služebního řádu;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně na podporu své žaloby uvádí nejprve porušení obecné zásady, podle které se na každého pracovníka musí vztahovat spravedlivé pracovní podmínky, zejména co se týče pracovní doby a náhrady nebo příplatku za práci přesčas z důvodu zvláštního rozvržení jeho pracovní doby.

Zvláště uplatňuje, že článek 3 přílohy VI služebního řádu narozdíl od článků 56a a 56b služebního řádu nepodrobuje možnost přiznat paušální náhradu za práci přesčas za zvláštních pracovních podmínek podmínce, aby tato práce přesčas byla vykonávána pravidelně. Orgán oprávněný ke jmenování se podle žalobkyně dopustil nesprávného právního posouzení tím, že tuto podmínku doplnil do přijatých interních pravidel týkajících se náhrady za práci přesčas.

Orgán oprávněný ke jmenování se údajně rovněž dopustil nesprávného právního posouzení tím, že uvedl, že úředníkům přijatým po 1. květnu 2004 nemůže být taková náhrada poskytnuta, i když je tato možnost výslovně uvedena v článku 1 uvedených interních pravidel.

Žalobkyně krom toho tvrdí, že rozhodnutí zamítnout jí jakoukoli náhradu nebo příplatek za její zvláštní pracovní podmínky je porušením článků 56a a 56b služebního řádu, jakož i zásady rovného zacházení.

Konečně stanovisko Parlamentu není podle žalobkyně soudržné, neboť generální ředitel generálního ředitelství Předsednictví tvrdil, že nikdo v telefonní ústředně pravidelně nepracuje přesčas, zatímco orgán oprávněný ke jmenování dospěl k závěru, že je uskutečňována studie pro zkoumání možností harmonizace pracovních podmínek v dotčeném oddělení přesněji z důvodu zvláštního rozvržení pracovní doby mimo obecné/obvyklé rozvržení pracovní doby.

____________