Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 28. martā - Noworyta/Parlaments

(lieta F-30/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lidia Noworyta, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 28. aprīļa lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītājas tiešā priekšnieka 2005. gada 20. oktobra priekšlikums viņai piešķirt nemainīgu pabalstu par īpašos apstākļos nostrādātajām virsstundām Civildienesta noteikumu VI pielikuma 3. panta nozīmē vai jebkādu citu samaksu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 56.a vai 56.b pantu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītāja vispirms atsaucas uz to, ka ir pārkāpts vispārējais princips, saskaņā ar kuru uz visiem darba ņēmējiem ir jāattiecina līdzīgi darba nosacījumi, ņemot vērā darba laiku un atlīdzību vai samaksu par nostrādātajām virsstundām vai darba grafika īpatnību dēļ.

Konkrētāk, viņa norāda, ka atšķirībā no Civildienesta noteikumu 56.a un 56.b panta Civildienesta noteikumu VI pielikuma 3. pantā iespēja par īpašos apstākļos nostrādātajām virsstundām izmaksāt nemainīgu pabalstu nav saistīta ar nosacījumu, ka šīs virsstundas tiek strādātas regulāri. Prasītāja uzskata, ka iecēlējinstitūcija ir pieļāvusi juridisku kļūdu, šo nosacījumu papildus iekļaujot iekšējos noteikumos par atlīdzību par virsstundu darbu.

Iecēlējinstitūcija ir pieļāvusi juridisku kļūdu, arī norādot, ka ierēdņi, kas pieņemti darbā kopš 2004. gada 1. maija, nevar saņemt šādu atlīdzību, kaut gan šī iespēja ir tieši paredzēta minēto iekšējo noteikumu 1. pantā.

Turklāt prasītāja apgalvo, ka lēmumā, ar ko viņai tiek atteikta jebkāda atlīdzība vai samaksa par īpašajiem darba apstākļiem, nav ņemts vērā Civildienesta noteikumu 56.a un 56.b pants, kā arī vienlīdzīgas attieksmes princips.

Visbeidzot, prasītāja uzskata, ka Parlamenta nostāja nav konsekventa, jo prezidējošās valsts ģenerāldirekcijas ģenerāldirektors ir apgalvojis, ka tālruņa centrālē persona virsstundas nestrādā regulāri, bet iecēlējinstitūcija savukārt ir secinājusi, ka bija uzsākta izpēte, lai noskaidrotu, kādas ir iespējas saskaņot darba nosacījumus attiecīgajā dienestā tieši netipiskā darba laika dēļ, kas neatbilst vispārējam/parastajam darba laikam.

____________