Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2007 r. - Noworyta przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-30/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Lidia Noworyta (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 28 kwietnia 2006 r. oddalającej wniosek przełożonego skarżącej z dnia 20 października 2005 r. o przyznanie jej zryczałtowanego dodatku za godziny nadliczbowe, przepracowane w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 załącznika VI do regulaminu pracowniczego lub innego dodatku bądź na podstawie art. 56a bądź 56b regulaminu pracowniczego;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżąca powołuje przede wszystkim naruszenie ogólnej zasady, zgodnie z którą każdy pracownik winien mieć słuszne warunki pracy, w szczególności jeżeli chodzi o czas pracy i o kompensowanie lub wynagradzanie za przepracowane godziny nadliczbowe lub w związku ze szczególnymi warunkami organizacji czasu pracy.

Konkretnie podnosi, że w odróżnieniu od art. 56a i 56b regulaminu pracowniczego, art. 3 załącznika VI do regulaminu pracowniczego nie uzależnia możliwości przyznania ryczałtu za godziny nadliczbowe przepracowane w szczególnych warunkach od tego, by godziny te przepracowywane były regularnie. Według skarżącej organ powołujący naruszył prawo dodając ten wymóg do przyjętych przepisów wewnętrznych dotyczących kompensowania godzin nadliczbowych.

Organ powołujący naruszył prawo zaznaczając, że urzędnicy zatrudnieni po dniu 1 maja 2004 r. nie mogli skorzystać z takiego dodatku, mimo iż taką możliwość wyraźnie przewiduje art. 1 ww. przepisów wewnętrznych.

Ponadto skarżąca twierdzi, że decyzja o odmowie kompensaty lub wynagrodzenia za szczególne warunki, w jakich pracuje narusza jej zdaniem art. 56a i 56b regulaminu pracowniczego oraz zasadę równego traktowania.

Wreszcie według skarżącej stanowisko Parlamentu Europejskiego nie jest spójne, ponieważ dyrektor generalny dyrekcji generalnej Prezydencji potwierdzić miał że osoba pracująca w centrali telefonicznej nie świadczy godzin nadliczbowych w sposób regularny, choć organ powołujący ze swej strony twierdzi, że przeprowadzana jest weryfikacja możliwości harmonizacji warunków pracy w tej służbie z uwagi właśnie na stosowane nietypowe rozkłady czasu pracy poza rozkładem ogólnym/normalnym.

____________