Language of document :

Žaloba podaná 28. marca 2007 - Noworyta/Parlament

(vec F-30/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lidia Noworyta (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 28. apríla 2006, ktorým bol zamietnutý návrh nadriadeného pracovníka žalobkyne z 20. októbra 2005, aby jej bola priznaná odmena vo forme pevného príspevku za nadčasy odpracované v osobitných podmienkach v zmysle článku 3 prílohy VI služobného poriadku alebo akýkoľvek iný osobitný príspevok buď podľa článku 56a, alebo 56b služobného poriadku,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza najmä porušenie všeobecnej zásady, podľa ktorej sa majú na všetkých pracovníkov vzťahovať rovnaké pracovné podmienky, a to hlavne v oblasti pracovného času a odmeny za nadčasy odpracované v súvislosti so zvláštnosťami rozvrhnutia ich pracovného času.

Zvlášť žalobkyňa uplatňuje, že na rozdiel od článkov 56a a 56b služobného poriadku, článok 3 prílohy VI služobného poriadku neviaže možnosť priznať pevný príspevok za nadčasy odpracované v osobitných podmienkach na splnenie podmienky, aby boli tieto nadčasy vykonávané pravidelne. Podľa žalobkyne sa menovací orgán dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď túto podmienku doplnil do prijatých vnútorných pravidiel upravujúcich odmeny za nadčasy.

Menovací orgán sa taktiež dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď stanovil, že úradníci prijatí do služobného pomeru po 1. máji 2004 nemôžu využívať tento osobitný príspevok, napriek tomu, že táto možnosť bola výslovne ustanovená v článku 1 vnútorných pravidiel.

Okrem toho žalobkyňa uvádza, že rozhodnutie, na základe ktorého jej bol odmietnutý akýkoľvek príspevok alebo kompenzácia za výkon práce v osobitných podmienkach, je v rozpore s článkom 56a a 56b služobného poriadku, ako aj so zásadou rovnosti zaobchádzania.

Žalobkyňa nakoniec namieta nesúrodosť pozície Parlamentu, keďže generálny riaditeľ generálneho riaditeľstva Predsedníctva uviedol, že telefonista nevykonáva nadčasy pravidelne, zatiaľ čo menovací orgán uviedol, že prebieha štúdia, ktorá preskúma možnosti zosúladenia pracovných podmienok danej služby so zreteľom na uplatňovaný netypický pracovný čas mimo bežný pracovný čas.

____________