Language of document :

Tožba, vložena 28. marca 2007 - Noworyta proti Parlamentu

(Zadeva F-30/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Lidia Noworyta (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja, z dne 28. aprila 2006 o zavrnitvi predloga nadrejenega tožeče stranke z dne 20. oktobra 2005, da se ji odobri fiksni dodatek za nadurno delo, opravljeno v posebnih razmerah v smislu člena 3 Priloge VI Kadrovskih predpisov, ali drugi dodatek na podlagi člena 56a ali 56c Kadrovskih predpisov;

naložitev stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe najprej navaja kršitev splošnega načela v skladu s katerim morajo biti za vsakega delavca določeni pošteni delovni pogoji, predvsem v zvezi z delovnim časom in kompenzacijskim dopustom oziroma dodatkom za opravljeno nadurno delo ali v zvezi s posebno organizacijo delovnega urnika.

Bolj podrobno zatrjuje, da za razliko od členov 56a in 56c Kadrovskih predpisov, člen 3 Priloge VI h Kadrovskim predpisom za odobritev fiksnega dodatka za nadurno delo, opravljeno v posebnih delovnih pogojih, ne določa pogoja, da se mora to delo opravljati redno. Tožeča stranka meni, da naj bi organ, pristojen za imenovanja (OPI), s tem, da je ta pogoj dodal sprejetim notranjim predpisom v zvezi s kompenzacijskim dopustom za nadurno delo, napačno uporabil pravo.

OPI naj bi tudi s tem, da je navedel, da uradniki, zaposleni s 1. majem 2004, naj ne bi mogli biti deležni tega dodatka medtem ko naj bi bila ta možnost izrecno navedena v členu 1 navedenih notranjih predpisov, napačno uporabil pravo.

Poleg tega tožeča stranka zatrjuje, da naj bi odločba, da se ji zaradi teh posebnih razmer kompenzacijski dopust ali dodatek v celoti zavrne, kršila člen 56a in 56c Kadrovskih predpisov in načelo enakega obravnavanja.

Nazadnje, tožeča stranka meni, da stališče Parlamenta naj ne bi bilo dosledno, ker naj bi generalni direktor generalnega direktorata Predsedstva potrdil, da nihče na telefonskem posredovalnem mestu nadurnega dela ne opravlja redno, OPI pa naj bi trdil, da se izvaja študija, da bi se preizkusila uskladitev delovnih pogojev v zadevnih službah ravno zaradi uporabe neznačilnih splošnih/običajnih delovnih urnikov.

____________