Language of document :

Talan väckt den 28 mars 2007 - Lidia Noworyta mot Europaparlamentet

(Mål F-30/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Lidia Noworyta (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut av den 28 april 2006 genom vilket tillsättningsmyndigheten avslog sökandens överordnades förslag av den 20 oktober 2005 om att betala ut ersättning till sökanden för den övertid som hon utfört under särskilda omständigheter i den mening som avses i artikel 3 i bilaga VI till tjänsteföreskrifterna, eller annan ersättning, i enlighet med artikel 56 bis eller 56 ter i tjänsteföreskrifterna, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan anför sökanden för det första åsidosättande av principen enligt vilken likvärdiga arbetsvillkor skall gälla för samtliga arbetstagare, särskilt när det gäller arbetstid samt ersättning för utförd övertid eller ersättning på grund av att arbetstiden är förlagd på ett avvikande sätt.

Sökanden har särskilt gjort gällande att till skillnad från artiklarna 56 a och 56 c i tjänsteföreskrifterna innehåller artikel 3 i bilaga VI till tjänsteföreskrifterna inte något krav på att övertid under särskilda omständigheter skall utföras regelbundet för att en schablonmässig ersättning för övertiden skall kunna utbetalas. Enligt sökanden har tillsättningsmyndigheten gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning då den fört in detta villkor i de interna reglerna om ersättning för övertid.

Tillsättningsmyndigheten har också gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning då den angett att tjänstemän som rekryterats från och med den 1 maj 2004 inte skulle kunna komma i åtnjutande av sådan ersättning, då artikel 1 i ovannämnda interna regler uttryckligen syftar till att främja den möjligheten.

Sökanden anser för övrigt att beslutet att vägra henne ersättning för avvikande arbetsvillkor åsidosätter artiklarna 56 a och 56 c samt likabehandlingsprincipen.

Slutligen är parlamentets ståndpunkt enligt sökanden inkonsekvent eftersom generaldirektören vid generaldirektoratet för parlamentets ledning skall ha hävdat att ingen regelbundet arbetar övertid vid telefonväxeln, samtidigt som tillsättningsmyndigheten å sin sida angett att en undersökning höll på att genomföras för att se över möjligheterna att harmonisera arbetsvillkoren vid enheten just på grund av de avvikande tider som tillämpades utöver den allmänna/normala arbetstiden.

____________