Language of document :

Žaloba podaná dne 2. dubna 2007 - Putterie-de-Beukelaer v. Komise

(Věc F-31/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Françoise Putterie-de-Beukelaer (XX) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit posudek o vývoji služebního postupu (dále jen "PVSP") žalobkyně pro hodnocené období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005, včetně odvolacích řízení a jiných rozhodnutí, která se k němu vztahují a zvláště část 6.5 "Schopnosti" v rozsahu, v němž neuznává schopnosti žalobkyně pro výkon úkolů náležejících kategorii B*,

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby se žalobkyně dovolává zaprvé skutečnosti, že správní orgán se dopustil zjevně nesprávného posouzení, když neuznal její schopnosti vykonávat úkoly náležející kategorii B* pro účely osvědčovacího řízení podle čl. 10 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služební řád"). Zvláště v rozporu s tím, co uvádí PVSP žalobkyně, její úkoly osoby odpovědné za vzdělávání v oblasti informatiky (dále jen "OVOI") náležejí kategorii B*.

Zadruhé, žalobkyně se dovolává porušení článku 26 služebního řádu, zásad respektování práv obhajoby, transparentnosti, kontradiktornosti, jakož i zásady řádné správy ve vztahu k zaměstnancům. Uplatňuje zvláště, že některé dokumenty, které byly použity pro účely jejího hodnocení, jí nebyly sděleny s dostatečným časovým předstihem.

Zatřetí, žalobkyně se dovolává porušení čl. 25 odst. 2 služebního řádu a povinnosti uvést odůvodnění.

Začtvrté, žalobkyně uplatňuje porušení zásady rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu diskriminace, jelikož úkoly OVOI byly pro účely osvědčovacího řízení posouzeny odlišně jednotlivými generálními ředitelstvími a hierarchicky nadřízenými.

____________