Language of document :

Kanne 2.4.2007 - Françoise Putterie-de-Beukelaer v. komissio

(Asia F-31/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kantajan urakehitystä koskeva kertomus ajalta 1.1.2005-31.12.2005 on kumottava, mukaan luettuna siihen liittyvät valitusmenettelyt ja muut päätökset ja erityisesti kohta 6.5 "Kyvykkyys" sikäli kuin siinä ei myönnetä kantajalla olevan ura-alueeseen B* kuuluvan toimen hoitamisessa vaadittavia ominaisuuksia

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ensinnäkin siihen seikkaan, että hallinto on tehnyt ilmeisen arviointivirheen, koska se ei ole myöntänyt kantajalla olevan ura-alueeseen B* kuuluvan toimen hoitamisessa vaadittavia ominaisuuksia Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) liitteessä XIII olevan 10 artiklan 3 kohdan mukaisen todistusmenettelyn soveltamiseksi. Erityisesti kantaja väittää, että toisin kuin hänen urakehitystään koskevassa kertomuksessa on todettu, hänen tehtävänsä tietotekniikkakoulutuksesta vastaavana henkilönä kuuluvat ura-alueen B* piiriin.

Toiseksi kantaja vetoaa henkilöstösääntöjen 26 artiklan rikkomiseen ja puolustautumisoikeuksia, avoimuutta ja kontradiktorista menettelyä sekä hyvää henkilöstöhallintoa koskevien periaatteiden loukkaamiseen. Erityisesti hän väittää, että eräitä asiakirjoja, joita käytettiin hänen arvioinnissaan, ei esitetty hänelle riittävän ajoissa.

Kolmanneksi kantaja vetoaa henkilöstösääntöjen 25 artiklan 2 kohdan rikkomiseen ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin.

Neljänneksi kantaja väittää, että asiassa on loukattu henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatetta sikäli kuin tietotekniikkakoulutuksesta vastaavan henkilön tehtäviä on todistusmenettelyä varten arvioitu eritavalla riippuen pääosastosta ja esimiehestä.

____________