Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 2. aprīlī - Putterie-de-Beukelaer/Komisija

(lieta F-31/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Françoise Putterie-de-Beukelaer, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt prasītājas karjeras attīstības ziņojumu (turpmāk tekstā - "KAZ") par 2005. gada 1. janvāra - 2005. gada 31. decembra periodu, tostarp pārsūdzības procesu un citus ar to saistītos lēmumus, it īpaši 6. 5. sadaļu "Potenciāls", ciktāl tajā netiek atzīts prasītājas potenciāls veikt funkcijas, kas ietilpst B* kategorijā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamatojot savu prasību, prasītāja atsaucas, pirmkārt, uz faktu, ka administrācija esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, ciktāl tā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā - "Noteikumi") XIII pielikuma 10. panta 3. punktā paredzētās atestācijas procedūras nolūkā neatzina viņas potenciālu veikt funkcijas, kas ietilpst B* kategorijā. It īpaši, pretēji tam, kas tika norādīts prasītājas KAZ, viņas kā personas, kas atbildīga par informātikas apmācību (turpmāk tekstā - "PAIA"), pienākumi ietilpstot B* kategorijā.

Otrkārt, prasītāja atsaucas uz Noteikumu 26. panta pārkāpumu, tiesību uz aizstāvību ievērošanas principa pārkāpumu, pārskatāmības un sacīkstes principa, kā arī personāla labas pārvaldības principa pārkāpumu. It īpaši tā norāda, ka atsevišķi dokumenti, kuri esot izmantoti tās novērtējumam, neesot viņai darīti zināmi savlaicīgi.

Treškārt, prasītāja norāda uz Noteikumu 25. panta 2. punkta un pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu.

Ceturtkārt, prasītāja norāda uz vienlīdzīgas attieksmes pret personālu un nediskriminācijas principa pārkāpumu, ciktāl pienākumi, ko veic PAIA, atestācijas procedūras nolūkā esot vērtēti atšķirīgi saskaņā ar ģenerāldirekciju un augstākstāvošo ierēdņu viedokli.

____________