Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2007 r. - Putterie-de-Beukelaer przeciwko Komisji

(Sprawa F-31/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz postępowania zażaleniowego, jak również innych decyzji związanych z oceną, a w szczególności rubryki 6.5. "Potencjał", ponieważ sprawozdanie to zawiera stwierdzenie, iż skarżąca nie jest w stanie wykonywać zadań związanych z przynależnością do grupy zaszeregowania B*;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi po pierwsze, że administracja popełniła oczywisty błąd w ocenie stwierdzając w ramach postępowania w sprawie oceny na podstawie art. 10 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, że skarżąca nie jest w stanie wykonywać zadań związanych z przynależnością do grupy zaszeregowania B*. W szczególności, wbrew stwierdzeniu zawartemu w sprawozdaniu z przebiegu rozwoju kariery zawodowej skarżącej, wykonywała ona zadania osoby odpowiedzialnej za szkolenia informatyczne, które należą do zadań związanych z przynależnością do grupy zaszeregowania B*.

Po drugie skarżąca podnosi naruszenie art. 26 regulaminu pracowniczego, zasady poszanowania praw do obrony, przejrzystości i kontradyktyjności, jak również zasady dobrej administracji. W szczególności skarżąca podnosi, iż pewne dokumenty, które zostały wykorzystane na potrzeby dokonania jej oceny, nie zostały jej przedstawione w odpowiednim terminie.

Po trzecie skarżąca podnosi naruszenie art. 25 ust. 2 regulaminu pracowniczego i obowiązku uzasadnienia decyzji.

Po czwarte skarżąca podnosi naruszenia zasady równego traktowania personelu i niedyskryminacji, jako że zadania wykonywane przez osobę odpowiedzialną za szkolenia informatyczne są oceniane w ramach postępowania w sprawie oceny inaczej przez dyrekcje generalne i inaczej przez przełożonych.

____________