Language of document :

Acțiune introdusă în 2 aprilie 2007 - Putterie-de-Beukelaer/Comisie

(Cauza F-31/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea raportului privind evoluția carierei (denumit în continuare REC) reclamantei pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2005, inclusiv procedurile de apel și alte decizii legate de acestea și în special rubrica 6.5 "Potențial", întrucât nu recunoaște potențialul reclamantei de a exercita funcții din categoria B*;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta invocă în sprijinul acțiunii sale, în primul rând, faptul că administrația ar fi comis erori vădite de apreciere prin aceea că nu i-a recunoscut potențialul de a exercita funcții din categoria B* în cadrul procedurii de atestare prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din anexa XIII la Statutul funcționarilor Comunităților Europene (denumit în continuare "statut"). În speță, contrar celor indicate în REC a reclamantei, atribuțiile sale de responsabil pentru formarea informatică (denumit în continuare "REFOi") ar corespunde categoriei B*.

În al doilea rând, reclamanta invocă încălcarea articolului 26 din statut, a principiilor respectării dreptului la apărare, transparenței și contradictorialității, precum și a principiului bunei administrări a personalului. În speță, aceasta arată că anumite documente care ar fi fost utilizate pentru evaluarea sa nu i-ar fi fost comunicate în timp util.

În al treilea rând, reclamanta se întemeiază pe încălcarea articolului 25 alineatul (2) din statut și pe încălcarea obligației de motivare.

În al patrulea rând, reclamanta invocă încălcarea principiului egalității de tratament al personalului și a principiului nediscriminării, prin aceea că atribuțiile exercitate de un REFOi ar fi apreciate, în cadrul procedurii de atestare, în mod diferit, în funcție de direcțiile generale și de superiorii ierarhici.

____________