Language of document :

Žaloba podaná 2. apríla 2007 - Putterie-de-Beukelaer/Komisia

(vec F-31/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotenie služobného postupu (ďalej len "HSP") žalobkyne za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005, vrátane súvisiacich odvolacích konaní a iných rozhodnutí, a to najmä bodu 6.5 "predpoklady", pokiaľ ide o neuznanie spôsobilosti žalobkyne na výkon funkcií vyplývajúcich z kategórie B*,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa na podporu svojej žaloby po prvé odvoláva na skutočnosť, že administratíva vec zjavne nesprávne posúdila, keďže jej nebola uznaná spôsobilosť na výkon funkcií vyplývajúcich z kategórie B* na účely atestačného postupu stanoveného v článku 10 ods. 3 prílohy XIII Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok"). Konkrétne tvrdí, že v protiklade s tým, čo je uvedené v hodnotiacej správe, jej úlohy, vyplývajúce z funkcie osoby zodpovednej za vzdelávanie v oblasti informatiky (ďalej len "ZVI"), spadajú do kategórie B*.

Po druhé sa žalobkyňa odvoláva na porušenie článku 26 služobného poriadku, zásady dodržiavania práva na obranu, zásady transparentnosti a kontradiktórnosti, ako aj zásady správneho úradného postupu voči zamestnancom. Osobitne poukazuje na to, že s niektorými dokumentmi, ktoré boli použité na účely jej hodnotenia, nebola včas oboznámená.

Po tretie žalobkyňa namieta porušenie článku 25 ods. 2 služobného poriadku a povinnosti odôvodnenia.

Po štvrté žalobkyňa namieta porušenie zásady rovnosti zaobchádzania s členmi personálu a zákazu diskriminácie, keďže na účely atestačného postupu sa funkcie vykonávané ZVI hodnotia odlišne v závislosti od generálnych riaditeľstiev a hierarchicky nadriadených osôb.

____________