Language of document :

Tožba, vložena 2. aprila 2007 - Putterie-de-Beukelaer proti Komisiji

(Zadeva F-31/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruselj, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

karierno ocenjevalno poročilo (v nadaljevanju: KOP) tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005, vključno s pritožbenimi postopki in druge odločbe, ki se nanašajo nanje, ter zlasti rubriko 6.5 "Sposobnosti", v delu, ki ne prizna sposobnosti tožeče stranke za opravljanje funkcij iz kategorije B*, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja, prvič, dejstvo, da naj bi uprava storila očitno napako pri presoji, ker ji ni priznala sposobnosti za opravljanje funkcij iz kategorije B* za namen postopka atestiranja, ki je določen v členu 10(3) priloge XIII Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi) Zlasti ker, v nasprotju s tem, kar je bilo navedeno v KOP tožeče stranke, naj bi njene naloge, ki jih je opravljala kot odgovorna za računalniško izobraževanje (v nadaljevanju: REFOi) spadale v kategorijo B*.

Drugič, tožeča stranka se sklicuje na kršitev člena 26 Kadrovskih predpisov, načel spoštovanja pravic obrambe, transparentnosti in kontradiktornosti ter dobrega vodenja osebja. Zlasti trdi, da ji določeni dokumenti, ki naj bi bili uporabljeni pri njenem ocenjevanju, naj ne bi bili posredovani pravočasno.

Tretjič, tožeča stranka se sklicuje na kršitev člena 25(2) Kadrovskih predpisov in obveznosti obrazložitve.

Četrtič, tožeča stranka zatrjuje kršitev načela enakega obravnavanja osebja in načela prepovedi diskriminacije, ker naj bi bile funkcije, ki jih opravlja REFOi, bile različno ovrednotene za namen postopka atestiranja glede na generalne direkcije in hierarhično nadrejene.

____________