Language of document :

Talan väckt den 2 april 2007 - Putterie-de-Beukelaer mot kommissionen

(Mål F-31/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 januari-31 december 2005, inbegripet överklaganden och andra beslut som har samband med denna, och i synnerhet rubriken 6.5 "Potential", i den del sökandens potential att utöva uppgifter som ingår i kategori B* inte erkänns i det avsnittet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har till stöd för sin talan för det första åberopat att administrationen gjort en uppenbart oriktig bedömning genom att inte erkänna sökandens potential att utöva uppgifter som ingår i kategori B* med avseende på ett godkännandeförfarande enligt artikel 10.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna). I motsats till vad som angivits i karriärutvecklingsrapporten ingår sökandens uppgifter som ansvarig för datautbildning i kategori B*.

Sökanden har för det andra åberopat ett åsidosättande av artikel 26 i tjänsteföreskrifterna, principen om rätt till försvar, principen om insyn, principen om ett kontradiktoriskt förfarande och principen om god personalpolitik. Sökanden har i synnerhet gjort gällande att hon inte i rätt tid kommunicerats vissa handlingar som använts vid utvärderingen.

Sökanden har för det tredje åberopat ett åsidosättande av artikel 25.2 i tjänsteföreskrifterna och motiveringsskyldigheten.

Sökanden har för det fjärde gjort gällande ett åsidosättande av principen om likabehandling av personalen och icke-diskrimineringsprincipen, eftersom bedömningen av de uppgifter som utövas av en ansvarig för datautbildning skiljer sig från generaldirektorat till generaldirektorat och från överordnad till överordnad.

____________