Language of document :

Иск, предявен на 8 февруари 2007 г. - Botos/Комисия на Европейските общности

(Дело F-10/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Patricia Botos (Мeise, Белгия) [представител: L. Vogel, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението, прието на 30 октомври 2006 г. от органа по назначаване (ОН), с което е отхвърлена подадената от ищцата на 24 април 2006 г. жалба срещу следните шест административни решения: i) решение, прието на 23 януари 2006 г. от Службата за управление и изплащане на индивидуалните права; ii) решение, прието на 23 януари 2006 г. от началника на бюрото в Брюксел за изплащания по общата здравноосигурителна схема; iii) решение, прието на 9 февруари 2006 г. от Службата за управление и изплащане на индивидуални права; iv) решение, прието на 9 февруари 2006 г. от началника на бюрото в Брюксел за изплащания по общата здравноосигурителната схема; v) решение, прието на 20 февруари 2006 г. от началника на бюрото в Брюксел за изплащания по общата здравноосигурителната схема; vi) справка за възстановените медицински разноски, изготвена от началника на бюрото в Брюксел за изплащания по общата здравноосигурителната схема, с дата 23 февруари 2006 г.;

да се отменят, ако се окаже необходимо, шестте горепосочени решения;

да се осъди ответника да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищцата представя едно единствено правно основание, изведено от нарушението на член 72 от Правилника и от допуснатата явна грешка в преценката. Тя твърди, че с оспорваните решения ОН неправилно е отказал да признае, че "синдромът на хроничната умора", от който тя страда, представлява сериозно заболяване по смисъла на цитирания член и в резултат на това, е отказал да възстанови на ищцата направените от нея разноски за свързаните с това заболяване лабораторни анализи и лекарства. Различни документи, между които задълбочено медицинско изследване, свидетелствали за сериозния характер на това заболяване и за необходимостта стойността на лекарствата и на анализите, от които ищцата твърди, че се е нуждаела, да бъдат възстановени в размер на 100%, без ограничение или съкращение.

____________