Language of document :

8. veebruaril 2007 esitatud hagi - Botos versus komisjon

(Kohtuasi F-10/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Patricia Botos (Meise, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 30. oktoobri 2006. aasta otsus, millega lükati tagasi hageja poolt 24. aprillil 2006 esitatud vaie kuue järgneva haldusotsuse vastu: i) individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 23. jaanuari 2006. aasta otsus; ii) ühise ravikindlustussüsteemi Brüsseli maksubüroo juhi 23. jaanuari 2006. aasta otsus; iii) individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti 9. veebruari 2006. aasta otsus; iv) ühise ravikindlustussüsteemi Brüsseli maksubüroo juhi 9. veebruari 2006. aasta otsus; v) ühise ravikindlustussüsteemi Brüsseli maksubüroo juhi 20. veebruari 2006. aasta otsus; vi) ravikulude hüvituse mahaarvamine ühise ravikindlustussüsteemi Brüsseli maksubüroo poolt 23. veebruaril 2006;

tühistada vajalikus osas ka kuus eespool viidatud otsust;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja põhjendab oma hagi personalieeskirjade artikli 72 rikkumise ja ilmse hindamisveaga. Ta väidab, et vaidlustatud otsustega keeldus ametisse nimetav asutus ekslikult tunnustamast, et "kroonilise väsimuse sündroom", mille all hageja kannatab, kujutab endast rasket haigust eelmainitud artikli tähenduses, ning sellest tulenevalt keeldus hüvitamast kulutusi laboratoorsetele analüüsidele ning nimetatud haigusega seotud ravimitele. Mitmed dokumendid, eriti süvendatud arstlik uuring, tõendavad asjaomase haiguse raskust ning vajadust hüvitada piirideta ja piiranguteta nende ravimite ning analüüside maksumus, mida hageja väidab end vajavat (vajanud olevat), 100% ulatuses.

____________