Language of document :

Žaloba podaná 8. februára 2007 - Botos/Komisia

(vec F-10/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Patricia Botos (Meise, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prijaté menovacím orgánom 30. októbra 2006, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne z 24. apríla 2006 proti nasledujúcim šiestim správnym rozhodnutiam: i) rozhodnutiu prijatému 23. januára 2006 úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov; ii) rozhodnutiu prijatému 23. januára 2006 vedúcim bruselského oddelenia pre vyporiadanie nárokov spoločného systému nemocenského poistenia; iii) rozhodnutiu prijatému 9. februára 2006 úradom pre správu a úhradu individuálnych nárokov; iv) rozhodnutiu prijatému 9. februára 2006 vedúcim bruselského oddelenia pre vyporiadanie nárokov spoločného systému nemocenského poistenia; v) rozhodnutiu prijatému 20. februára 2006 vedúcim bruselského oddelenia pre vyporiadanie nárokov spoločného systému nemocenského poistenia; vi) vyúčtovaniu preplatenia liečebných nákladov vypracovanému bruselským oddelením pre vyporiadanie nárokov spoločného systému nemocenského poistenia z 23. februára 2006,

ak to bude potrebné, zrušiť takisto šesť horeuvedených rozhodnutí,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný dôvod žaloby založený na porušení článku 72 služobného poriadku, ako aj na zjavne nesprávnom posúdení. Tvrdí, že menovací orgán napadnutými rozhodnutiami nesprávne odmietol uznať, že "syndróm chronickej únavy", ktorým trpí, je vážnou chorobou na účely uvedeného článku, a v dôsledku toho odmietol preplatiť výdavky na laboratórne analýzy a lieky spojené s touto chorobou. Niekoľko dokumentov, najmä jedna hĺbková lekárska štúdia, preukazujú závažnosť predmetnej choroby a nevyhnutnosť preplácania vo výške 100 % bez stanovenia limitu alebo obmedzenia výdavkov na lieky a analýzy, ktorých potrebu žalobkyňa uvádza.

____________