Language of document :

Talan väckt den 8 februari 2007 - Patricia Botos mot kommissionen

(Mål F-10/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Patricia Botos (Meise, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 30 oktober 2006 att avslå sökandens klagomål av den 24 april 2006 avseende följande sex administrativa beslut: i) beslut fattat den 23 januari 2006 av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, ii) beslut fattat den 23 januari 2006 av chefen för avräkningskontoret för det gemensamma sjukförsäkringssystemet i Bryssel, iii) beslut fattat den 9 februari 2006 av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar, iv) beslut fattat den 9 februari 2006 av chefen för avräkningskontoret för det gemensamma sjukförsäkringssystemet i Bryssel, v) beslut fattat den 20 februari 2006 av chefen för avräkningskontoret för det gemensamma sjukförsäkringssystemet i Bryssel, vi) avräkning för ersättning för sjukvårdsutgifter som upprättats av avräkningskontoret för det gemensamma sjukförsäkringssystemet i Bryssel,

till den del det är nödvändigt ogiltigförklara även de sex ovannämnda besluten,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har sökanden åberopat en enda grund avseende åsidosättande av artikel 72 i tjänsteföreskrifterna och en uppenbart oriktig bedömning. Sökanden har gjort gällande att tillsättningsmyndigheten genom de angripna besluten felaktigt vägrat att erkänna att kroniskt trötthetssyndrom som sökanden lider av utgör en allvarlig sjukdom i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen och därmed avslagit begäran om återbetalning av kostnader för laboratorieanalyser och läkemedel i samband med sjukdomen. Av ett flertal handlingar, bland annat en medicinsk djupstudie, framgår att den ifrågavarande sjukdomen är allvarlig och att det är nödvändigt att utan inskränkningar eller begränsningar ersätta 100 procent av kostnaderna för de läkemedel och undersökningar som sökanden har förklarat sig ha (haft) behov av.

____________