Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 12 februari 2007 - Campoli / Commissie

(Zaak F-33/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 131 van 3.6.2006, blz. 52.