Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 13 февруари 2007 г. - Guarneri / Комисия

(Дело F-62/06)1

(Длъжностни лица - Заплата - Семейни надбавки - Надбавка за дете на издръжка - Правило за ненатрупване на националните надбавки)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Daniela Guarneri (Woluwe-Saint-Еtienne, Belgique) [представител: E. Boigelot, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: J.Currall и D. Martin]

Предмет

Отмяна, от една страна, на Решение на Комисията от 5 август 2005 г., с което, като се прилага правилото за ненатрупване на националните надбавки съгласно член 67, параграф 2 на Правилника, от семейните надбавки, получавани от ищцата, се приспада белгийската пенсия за дете-сирак, и, от друга страна, на решение на Органа по назначаването (ОН) от 14 февруари 2006 г., с което се отхвърля жалбата на ищцата срещу оспорваното решение.

Диспозитив на решението

Решението на Комисията на Европейските общности от 5 август 2005 г. се отменя в частта, с която се приспада сумата на получаваната от г-жа Guarneri белгийска пенсия за дете-сирак от изплащаната ѝ надбавка за дете на издръжка.

Исканията се отхвърлят в останалата си част.

Комисията на Европейските общности се осъжда да заплати разноските.

Съветът на Европейския съюз поема собствените си разноски.

____________

1 - ОВ C 165, 15.7.2006 г., стр. 35.